Alle Zeeuwse vacatures

Stages
Solliciteer

Criteria

Opleidingsniveau:

HBO

MBO


Branche:

Gezondheidszorg, Welzijn


Functiesoort:

Management, Directie


Dienstverband:

Tijdelijk: uitzicht op vast


Ervaringsniveau:

Semi-Starter/Young Professional

Ervaren


Uren:

24 tot 32 uur


Regio:

Walcheren

Zeeuws-Vlaanderen

Schouwen-Duiveland


Salaris indicatie:

€2000 - €3500Contactgegevens

Bezoekadres:

Stichting Westerlicht Zeeland

Noordpoortstraat 5

4331 RP Middelburg

Nederland


Contactpersoon:

Dhr. Tonny de Waal

0653766425westerlicht.eu

Vacaturenummer:

V202211230038

Solliciteer

coördinator Westerlicht Zeeland

Stichting Westerlicht Zeeland

Einddatum: vrijdag 23 december 2022

 

Doel van de functie

De stichting Westerlicht is het Centrum voor leven met en na kanker in Zeeland (met vestigingen in Middelburg, Hulst, Tholen, Zierikzee en t.z.t. Goes).

De stichting heeft tot doel om op de diverse locaties de informele zorg voor mensen met en/of na kanker en hun naasten te organiseren. Deze zorg wordt geboden door gekwalificeerde vrijwilligers, en bestaat uit gesprekken, lotgenotencontact, activiteiten en voorlichting.

Op de diverse vestigingen (hierna te noemen centrum) zijn locatiecoördinatoren actief. Zij organiseren de activiteiten en zijn het aanspreekpunt voor de vrijwilligers aldaar.

Enerzijds zal de coördinator het aanspreekpunt zijn voor locatiecoördinatoren en waar nodig de activiteiten van de locaties ondersteunen. Anderzijds zal de coördinator vanaf een zekere afstand de omstandigheden scheppen om het centrum te laten functioneren, zodat de doelstellingen kunnen worden bereikt.


Plaats van de functie in de organisatie

Op de eerste plaats maak je als coördinator het verschil voor mensen geraakt door kanker. Je bent het hart van de organisatie en voert in overleg het korte- en middellange termijnbeleid uit dat  het bestuur van Westerlicht heeft geformuleerd.

De coördinator is het aanspreekpunt voor de locatiecoördinatoren. De coördinator legt verantwoording af over de uitvoering van het beleid aan het bestuur. Vanzelfsprekend is er regelmatig overleg tussen de coördinator en het daartoe aangewezen bestuurslid en worden volgens een vaste afspraak de bestuursvergaderingen bijgewoond.


Situatieschets

Het doel van Westerlicht is het zijn van een centrum om mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden in alle fasen van het (ziekte)proces te ondersteunen  en de kwaliteit van leven optimaal te houden.

Westerlicht is een instituut dat, in principe en in de praktijk, wordt gefinancierd met vrijwillige donaties. De activiteiten van Westerlicht worden grotendeels begeleid door vrijwilligers. De coördinator kan binnen dit domein de enige persoon zijn die tegen een vergoeding zijn/haar werkzaamheden verricht. De naamsbekendheid van Westerlicht en de activiteiten in de centra zijn van groot belang om de financiering en de continuïteit zeker te stellen. Om de doelstellingen te verwezenlijken is naast de financiële soliditeit ook het werven, begeleiden en indelen van de vrijwillige gastheren en –vrouwen en activiteitenbegeleiders essentieel. Om de doelstellingen optimaal te kunnen nastreven worden met diverse externe partijen contacten onderhouden. De coördinator is de spil in de organisatie. De functie kan eventueel worden vervuld door meerdere personen, aan wie in de uitvoering elk een eigen beleidsterrein kan zijn toebedeeld.


Taken op hoofdlijnen

Algemeen

 • Het volgen van relevante maatschappelijke ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de financiering en het functioneren van Westerlicht en het informeren daarover van het bestuur.
 • Het adviseren van het bestuur met betrekking tot het aangaan van externe contacten in algemene zin (gemeenten, koepelorganisaties etc.).
 • Het onderhouden van de contacten met de locatiecoördinatoren, het ondersteunen en superviseren van de activiteiten en het adviseren bij vragen of problemen.
 • Het onderhouden van contacten met coördinatoren van centra elders in de regio en Nederland, alsmede het bijwonen van contactbijeenkomsten voor coördinatoren.
 • Het in voorkomende gevallen (mede)vertegenwoordigen van het bestuur bij IPSO bijeenkomsten (zoals de ALV) in overleg met het bestuur.
 • Het periodiek rapporteren van statistische gegevens omtrent het functioneren van Westerlicht conform richtlijnen van het bestuur.
 • Het onderhouden van contacten met en voeden met informatie van de plaatselijke media teneinde de bekendheid van het centrum in het algemeen te vergroten en de activiteiten in het bijzonder. E.e.a. mede op basis van het pr-plan.
 • Het beheren van een kas voor lopende uitgaven conform aanwijzingen van de penningmeester van het bestuur.


In de centra:

 • Supervisie van het fysieke/facilitaire beheer van de centra in brede zin conform richtlijnen van het bestuur.
 • Er voor zorg dragen dat er een rustige sfeer bestaat in de centra.
 • In samenwerking met de locatiecoördinatoren er zorg voor dragen dat geplande activiteiten op de diverse locaties ongestoord kunnen plaatsvinden.
 • Zorg dragen voor uitvoering van het door het bestuur geformuleerde kwaliteitsbeleid en doelstellingen in afstemming met de locatiecoördinatoren.
 • Het (laten) bijhouden van een gasten/bezoekers administratie (IPSO Community).
 • Het instrueren van de vrijwilliger(s) ten behoeve van de administratieve ondersteuning.
 • Het adviseren van het bestuur ten aanzien van facilitaire verbetering van de centra en de uitvoerende organisatie.


Als coördinator vrijwilligers:

 • Het in overleg met het bestuur en de locatiecoördinatoren vaststellen van het benodigd aantal vrijwilligers gebaseerd op het door het bestuur beoogde aantal openingsdagdelen.
 • Het in overleg met het bestuur en de locatiecoördinatoren werven en aannemen van vrijwilligers (de vastgestelde taakomschrijving van de functie is daarbij een leidraad)
 • Zorgen dat alle vrijwilligers (zowel gastheren/vrouwen als activiteitenbegeleiders) de IPSO Basistraining volgen en verdere verdiepende trainingen zoals Positieve Gezondheid.
 • Het begeleiden van vrijwilligers in afstemming en samenwerking met de locatiecoördinatoren.
 • Het houden van functioneringsgesprekken met vrijwilligers conform richtlijnen van het bestuur en op basis daarvan het optimaal inzetten van de vrijwilligers.
 • Het houden van exitgesprekken met vrijwilligers die stoppen.
 • Het regelmatig evalueren van de gang van zaken in de centra met de vrijwilligers.
 • Het bijhouden van de vrijwilligersadministratie conform richtlijnen van het bestuur.

 

Functievereisten

Kennisniveau/kwaliteiten

 • De functievervulling vereist het vermogen met personen met verschillende achtergrond en opleidingsniveau om te gaan.
 • Ervaring met coördinerende werkzaamheden bij voorkeur in een vrijwilligersorganisatie.
 • Flexibiliteit en geduld.
 • Ervaring met maatschappelijk werk in het algemeen en psychosociale ondersteuning in het bijzonder is niet noodzakelijk maar kan tot aanbeveling strekken.

Eigenschappen/vaardigheden

 • Beschikken over grote dosis enthousiasme en de wil om het werk goed uit te voeren.
 • Sociaal vaardig.
 • In staat zijn gestructureerd te werken.
 • In een omgeving waar meerdere uitdagingen spelen de juiste prioriteiten stellen en stressbestendig oplossingen zoeken.
 • Beschikken over goede communicatieve eigenschappen: luisteren en overleggen.
 • Anderen kunnen motiveren.
 • Goed kunnen samenwerken, in overleg tot oplossingen komen.
 • Goed kunnen omgaan met mensen, relaties opbouwen, vertrouwen scheppen.
 • In staat zijn afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en van daaruit tot verbeteringen te komen.
 • Om kunnen gaan met weerstanden en conflicten.


Bijzonderheden

 • De functie vereist een zekere mate van idealistische houding ten opzichte van de werkzaamheden.
 • De functie vereist dat naast perioden in de centra zelf er ook buiten die tijden een beroep op de coördinator kan worden gedaan.
 • De vergoeding hoeft geen directe relatie te hebben met het aantal gewerkte uren.
 • Met incidentele persoonlijke wensen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden
 • Eigen vervoer (rijbewijs B) is gewenst

 

Reageren?
Stuur ons je CV met motivatie via onderstaande solliciteer-button.